Laatste nieuws

Het laatste nieuws, geselecteerd door SassenAdviesGroep. Daarnaast vindt u hier handige tips en weetjes voor uw administratie!

Deze nieuwsrubriek is met grote zorgvuldigheid samengesteld. SassenAdviesGroep kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud ervan.


ZZP’ers mogen huur niet meer aftrekken

Staatssecretaris Wiebes maakt een einde aan de regeling dat zzp’ers hun huur mogen aftrekken als zij 10% van hun woning gebruiken als werkruimte. Binnenkort komt hij met een nota van wijziging waarmee de behandeling van IB-ondernemers en resultaatgenieters met een onzelfstandige werkruimte in een huurwoning in lijn wordt gebracht met die van ondernemers met een koopwoning.

In augustus oordeelde de Hoge Raad dat zelfstandige ondernemers hun huur mogen aftrekken als zij 10% van hun woning gebruiken als werkruimte. De aftrekpost kost de schatkist nu € 20 mln omdat slechts 1% van de zzp’ers er gebruik van maakt. Echter, door alle aandacht die het arrest heeft gekregen verwacht Wiebes dat dit bedrag snel kan oplopen tot een bedrag van € 500 mln. Bovendien zorgt de aftrekpost volgens Wiebes voor een grotere tegenstelling tussen zzp’ers met een huurhuis en met een koophuis. Twee redenen om de regeling te schrappen. Kosten voor een zelfstandige werkruimte blijven wel aftrekbaar van de winst.

Meer informatie: Antwoorden Kamervragen over arrest Hoge Raad (25 oktober 2016)


Toegevoegd op: 27-10:2016 13:35

Wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) aangenomen

Zojuist heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) aangenomen. De voorbereidingsfase van de nieuwe wet loopt, niet zoals eerder het plan was tot 1 april, maar tot 1 mei 2016. Op die datum komt de VAR dus definitief te vervallen en start de implementatiefase van de Wet DBA, die loopt tot 1 mei 2017. Vanaf 1 mei 2017 worden de nieuwe regels strikt gehandhaafd.


Inmiddels zijn er al diverse voorgelegde overeenkomsten geplaatst op de site van de Belastingdienst, die door opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen worden gebruikt. De staatssecretaris van Financiën heeft tijdens de behandeling in de Eerste Kamer toegezegd om te voorzien in een onafhankelijke juridische toetsing van de modelovereenkomsten door een expertpanel.

Bron: Register Belastingadviseurs


Toegevoegd op: 03-02:2016 07:35

De VAR-verklaring

blijft voor freelancers en zzp´ers nog even bestaan. De Staatssecretaris heeft maandag bekend gemaakt dat de nieuwe opzet waarin de VAR wordt vervangen door modelovereenkomsten per sector, niet per 1 januari 2016 ingaat. Er wordt vanuit gegaan dat juni 2016 haalbaar is. Tot die datum volstaat de huidige VAR.

Bron: Bureau Vaktechniek, Register Belastingadviseurs

Inkomstenbelasting - algemene heffingskorting

De Algemene Heffingskorting zal verder worden afgebouwd, waarbij uiteindelijk in 2017 een afschaffing wordt gecreëerd bij een belastbaar jaarinkomen van ca. € 66.000.

Bron: Bureau Vaktechniek, Register Belastingadviseurs

Inkomstenbelasting - arbeidskorting

Ook deze korting zal verder worden afgebouwd volgens onderstaande grafiek.

Bron: Bureau Vaktechniek, Register Belastingadviseurs

Successiewet

Per 01-01-2017 zal de schenkingvrijstelling voor de eigen woning worden verruimd. Het moet dan o.a. gaan om de eigen woning, om de aankoop van de  eigen woning, de verbetering of het onderhoud daarvan, de aflossing van de eigenwoningschuld of de restschuld (onder voorwaarden) daarvan. De vrijstelling geldt voor maximaal

€ 100.000 voor dezelfde schenker en verkrijger tussen 18 en 40 jaar. 

Bron: Bureau Vaktechniek, Register Belastingadviseurs


Toegevoegd op: 21-10:2015 13:23

Kabinet ziet af van winstbox

Bron: RB-Nieuwsflits 04-07-14

Staatssecretaris van Financiën Wiebes heeft de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd dat het kabinet afziet van de verdere uitwerking en invoering van een winstbox. De winstbox was bedoeld om het voor ondernemers aantrekkelijker te maken om door te groeien en om de belasting- en premieheffing van ondernemers evenwichtiger te maken ten opzichte van die van werknemers. Volgens de staatssecretaris is de (budgetneutrale) invoering van een winstbox een omvangrijke wetgevende operatie met als resultaat een verdere toename van de complexiteit in de wetgeving en de uitvoering. Bovendien zou een grote groep IB-ondernemers fors achteruit gaan in besteedbaar inkomen, terwijl de voordelen van invoering zeer ongewis zijn.
Wel is inmiddels een interdepartementaal beleidsonderzoek gestart naar de effecten van het fiscale beleid mede in relatie tot de problematiek van schijnzelfstandigheid en worden ook arbeidsrechtelijke aspecten en sociale zekerheid meegenomen. De (voorlopige) resultaten van dit onderzoek worden nog dit jaar naar de Tweede Kamer gestuurd.


Toegevoegd op: 08-07:2014 16:00

BTW vermelding op website

In het Becon-overleg tussen de Belastingdienst en o.a. het Register Belastingadviseurs deelnemen is op 13 september 2013 door de Belastingdienst bevestigd dat ondernemers niet verplicht zijn hun btw-nummer op hun website te vermelden, als zij dit al op een andere wijze kenbaar hebben gemaakt aan hun klanten.


Toegevoegd op: 18-09:2013 17:09

RB voorstel Fiscaal crisispakket MKB 2014

Het Register Belastingadviseurs (RB) heeft het voorstel 'Fiscaal crisispakket MKB 2014' dinsdag aangeboden aan het ministerie van Financiën. Het voorstel bevat fiscale maatregelen die volgens het RB een positieve bijdrage kunnen leveren aan de economische ontwikkeling binnen het Nederlandse MKB.

Fiscaal crisispakket MKB 2014

Het voorstel Fiscaal crisispakket MKB 2014 bevat onder andere voorstellen voor maatregelen die tijdelijk ingevoerd kunnen worden:

 • Uitbreiding willekeurige afschrijving
 • Voorkoming verliesverdamping door herwaardering van activa
 • Versoepeling fiscale behandeling leningen/durfkapitaal
 • Introductie heffingskorting voor jongeren ter bestrijding van jeugdwerkloosheid 

Tevens worden tijdelijke maatregelen genoemd waarmee huidige knelpunten worden weggenomen:

 • Flexibilisering pensioen in eigen beheer
 • Vrijstelling schenkbelasting voor aflossing restschulden
 • Verruiming voorwaarden voor sanering belastingschulden

Sterker uit de crisis

Onderzoek toont aan dat het MKB zwaarder wordt getroffen door de crisis dan het grootbedrijf. De krimp van het MKB zet niet alleen de winsten van bedrijven onder druk, maar leidt ook tot een afname van werkgelegenheid. Hoewel het RB met waardering kennis heeft genomen van de maatregelen die het kabinet neemt om de crisis het hoofd te bieden, hoopt de beroepsvereniging dat de door haar voorgestelde fiscale maatregelen het MKB helpen sterker uit de crisis te komen.

Tijd verdoen met hypes

“Het lijkt ons zinvol dat wetgever en parlement minder tijd verdoen met fiscale hypes, en meer aandacht hebben voor de fiscale en financiële moeilijkheden van wat altijd zo beeldend wordt omschreven als de kurk waar onze economie op drijft: het midden- en kleinbedrijf,” aldus voorzitter van het Register Belastingadviseurs Sylvester Schenk


Toegevoegd op: 03-06:2013 14:19

Belastingdienst: controles op btw-schulden

De Belastingdienst gaat bij ondernemers controleren of zij nog openstaande btw-schulden hebben over vorige jaren. De controle gebeurt op een vergelijking van de btw-aangiften en de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Jaarrekening

Btw-schulden komen regelmatig aan het licht bij het opstellen van de jaarrekening. De meeste ondernemers sturen binnen 3 maanden na afloop van het jaar een aanvulling op hun btw-aangifte en betalen alsnog de openstaande schuld.

Verplichting

Sinds 1 januari 2012 zijn ondernemers die de afgelopen 5 jaar te veel of te weinig btw hebben aangegeven verplicht om dit te melden aan de Belastingdienst. De verplichting is er sinds 1 januari maar vanaf 1 april 2012 moeten deze correcties door middel van een verplicht formulier (suppletieaangifte) worden aangeven. Kleine btw-correcties – dat wil zeggen de correctie per saldo € 1.000 te betalen of € 1.000 terug te ontvangen bedraagt - moeten worden verwerkt in de eerstvolgende aangifte omzetbelasting.

Btw-schulden alsnog aangeven

De Belastingdienst waarschuwt: "Hebben uw klanten nog btw-schulden over voorgaande jaren aan te geven? En wilt u voorkomen dat zij worden geconfronteerd met een hoge boete? Corrigeer dan vóór 1 juni 2013 de eerder ingestuurde aangiften." Corrigeren kan met het formulier Suppletie omzetbelasting, dit formulier is ook als invulbare PFD beschikbaar in het BTW Programma

Teruggaaf

Ondernemers die over de afgelopen jaren nog recht hebben op een teruggaaf btw kunnen dit aanvragen met hetzelfde formulier.

 

Bron: Belastingdienst


Toegevoegd op: 13-05:2013 12:30

Buitenlands belastingplichtig vanwege opslagplaats

Een ondernemer met een buitenlands bedrijf, maar die in Nederland een vaste opslagplaats van waaruit hij goederen levert aan afnemers, beschikt over een vaste inrichting in Nederland en is dus buitenlands belastingplichtig voor de Nederlandse inkomstenbelasting.

De Nederlandse fiscus mocht van de rechter inkomstenbelasting heffen over de winst van een in België wonende handelaar in tweedehands legermateriaal. Deze handelaar zou in Nederland over een vaste inrichting beschikken.

 • De voor de onderneming bestemde goederen werden namelijk afgeleverd op het adres van een opslagplaats in Nederland.
 • Dit adres stond bovendien op de uitgereikte facturen.
 • Daarnaast had de man tegenover Belgische politie een gedetailleerde verklaring afgelegd over de vestigingsplaats van zijn onderneming, die in Nederland zou zijn gelegen.
 • De rechter oordeelde dat gelet op de aard van de bedrijfsactiviteiten de desbetreffende opslagplaats een geschikte fysieke constructie was voor de verkoop en de aflevering van goederen aan afnemers.
 • Nu deze opslagplaats ook nog duurzaam ter beschikking stond aan de man, had de Nederlandse fiscus terecht de aan deze vaste inrichting toerekenbare winst belast.
 • De aan de man opgelegde navorderingsaanslagen inkomstenbelasting bleven daarom in stand.

Bron: Taxence Update, 2 mei 2013


Toegevoegd op: 13-05:2013 12:29

Kwijtschelding leenbijstand vanaf 2013 geen fiscaal inkomen

De Belastingdienst rekent vanaf het belastingjaar 2013 kwijtschelding van leenbijstand op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (BBZ) niet meer mee in de loon- en inkomstenbelasting van (aspirant)ondernemers.

Op deze manier wordt in de toekomst voorkomen dat ondernemers huur- en zorgtoeslag moeten terugbetalen, omdat ze door de kwijtschelding van de leenbijstand een hoger inkomen leken te hebben. Het besluit treedt in werking met ingang van het belastingjaar 2013.

Het ministerie van Financiën heeft aangegeven dat de regeling ook wordt opgenomen in de Rekenregels en handleiding loonheffingen over bijstandsuitkeringen 2013.

Bron: Taxence Update, 2 mei 2013


Toegevoegd op: 07-05:2013 09:54

Nieuwe facturerings regels 2013

Per 1 januari 2013 zijn voor de omzetbelasting nieuwe factureringsregels van kracht. In de hele Europese Unie, dus ook in Nederland. 

Die nieuwe regels dienen om facturering eenvoudiger maken én om elektronische facturen te stimuleren.

Een ondernemer moet onder de oude en ook nieuwe regels altijd een factuur uitreiken bij:

 • levering van goederen aan of het verrichten van diensten voor een andere ondernemer of voor een rechtspersoon, niet zijnde een ondernemer.
 • Een factuur is ook altijd verplicht bij afstandverkopen en intracommunautaire leveringen van goederen. 

De verplichting is vervallen bij een vooruitbetaling voor een intracommunautaire levering.

Facturen moeten volledig zijn.
Op de factuur moeten altijd minimaal de volgende basisgegevens worden vermeld:

 • naam, adres en BTW-nummer,
 • inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel,
 • een uniek volgnummer,
 • de datum,
 • naam en adres van de afnemer,
 • de datum of het tijdvak waarin de goederen zijn geleverd of de dienst is verricht,
 • het aantal geleverde goederen c.q. een omschrijving van de dienst,
 • het BTW-tarief en het BTW-bedrag in euro’s dat in rekening wordt gebracht.
 • Het BTW-nummer van de afnemer hoeft niet te worden vermeld, behoudens bij een levering aan het buitenland. 

Een bijzondere regeling moet expliciet en herkenbaar omschreven op de factuur worden vermeld (bijv. ‘heffing verlegd', ‘bijzondere regeling reisbureaus’, ‘bijzondere regeling - gebruikte goederen' of ‘bijzondere regeling - kunstvoorwerpen'). 

Met ingang van  2013 is een vereenvoudigde factuur toegestaan als het factuurbedrag (incl. BTW) niet hoger is dan € 100 (honderd euro). Hierop moet minimaal worden vermeld:

 • factuurdatum,
 • de NAW-gegevens van de leverancier,
 • de aard van de geleverde goederen of de verrichte diensten en
 • het te betalen BTW-bedrag of
 • de gegevens waarmee dat bedrag kan worden berekend
 • als de factuur (bijv. een creditnota) dient als wijziging van een eerdere factuur moet er ondubbelzinnig worden verwezen naar de oorspronkelijke factuur en vermelding van de aangebrachte wijzigingen. 

De vereenvoudiging geldt voor bijv. de nota voor een zakenlunch, aankoop van kantoorartikelen tot € 100 (incl. BTW).

Niet toegestaan bij

 • tankbonnen
 • grensoverschrijdende afstandverkopen en
 • intracommunautaire leveringen tegen het nultarief.

Hierbij blijft de volledige factuur verplicht.

De factureringseisen bij grensoverschrijdende transacties
In de nieuwe regels is vastgelegd dat de presterende ondernemer de factuur kan uitreiken naar de regels van de lidstaat waar hij woont of gevestigd is.

(En dus niet naar de hoofdregel: een factuur naar de eisen van de lidstaat waar de prestatie BTW-belast is.)

 • Geldt ook voor levering van goederen en diensten buiten de Europese Unie.  Bijv. een Nederlandse ondernemer verricht een dienst voor een Argentijnse ondernemer en deze dienst vindt – naar in Nederland geldende regels – plaats in Argentinië.  Dan kan de ondernemer een factuur uitreiken volgens de Nederlandse regels.

 

Elektronische facturen
Bij het elektronisch factureren spelen het waarborgen van integriteit en authenticiteit van de factuur een belangrijke rol. Bij grensoverschrijdende transacties verschillen de spelregels voor elektronisch factureren sterk per EU-lidstaat.

Een ondernemer kan die verschillende regels maar moeilijk naleven

 • Ondernemers kunnen er vanaf 1 januari 2013 voor kiezen om de integriteit en authenticiteit van de factuur te waarborgen met de geavanceerde elektronische handtekening, of met Electronic Data Interchange (EDI).
 • Een andere systeem mag ook, mits er maar sprake is van een bedrijfscontrole die een betrouwbaar controlespoor oplevert tussen factuur en prestatie.
 • De Belastingdienst kan controleren of daar in voldoende mate aan wordt voldaan.

Als hierdoor een snellere verspreiding van elektronisch factureren in de Europese Unie bewerkstelligd, levert dit ondernemers en overheidsinstanties een forse reductie van administratieve lasten op. 

De Belastingdienst kan het uitreiken van een onjuiste factuur beboeten met maximaal € 4.920.


Toegevoegd op: 23-04:2013 10:26

Administratie kost tijd.

Een gemiddelde MKB-ondernemer besteedt per maand, op 7 minuten na, 17 uur aan de financiële administratie!

Twee volle werkdagen die opgaan aan niet-declarabel werk! Dat is een van de opmerkelijke conclusies uit een recent MKB Finance-onderzoek van Basware, een beursgenoteerde Finse onderneming die gespecialiseerd is in processen voor het digitaal verwerken van facturen. De meest tijdrovende activiteiten in die twee werkdagen zijn:

 • het beantwoorden van vragen van leveranciers en klanten (2 uur en 19 minuten)
 • het opstellen en verzenden van facturen (1 uur 55 minuten) en
 • herzien van te betalen facturen (1 uur en 45 minuten).

In- en uitgaande facturen vergen sowieso veel tijd en aandacht van ondernemers. Een Europese ondernemer doet er gemiddeld acht werkdagen over voordat een factuur verwerkt en betaald is. Onze Amerikaanse collega doet dat in de helft van die tijd, in vier dagen. Een van de verklaringen voor dat verschil in tijdsbeslag is dat veel MKB-ondernemers in dit continent:

 • hun facturen nog steeds handmatig afhandelen: 64% van de Europese MKB-bedrijven stuurt handmatig facturen naar hun klanten – in de VS is dat nog 40% – en 77% handelt die facturen bij betaling nog handmatig af.
 • die vele handmatige trajecten maken het MKB kwetsbaar voor cashflow-uitdagingen.

De fiscus staat sinds 19 februari 2009 het vormvrij digitaal factureren binnen Nederland toe.Fiscaal is er in ons land geen enkel beletsel meer voor het digitaal factureren. Sinds 1 januari 2013 is het digitaal facturen binnen de Europese Unie vergemakkelijkt doordat ondernemers de integriteit en authenticiteit van hun factuur met Electronic Data Interchange (EDI) kunnen waarborgen.


Toegevoegd op: 23-04:2013 09:40

Tip: Auto van de zaak

Gaat u een nieuwe auto van de zaak kopen?
En bent U BTW-ondernemer? Vergeet dan niet om uw auto ex BTW te verzekeren.
De verzekeraar betaalt u bij schade ook slechts ex BTW uit.
Als u uw auto voor de waarde ex BTW verzekert, bent u goedkoper uit met de verzekeringspremie.


Toegevoegd op: 23-04:2013 09:34

Voorbeeld uit de praktijk

Een van onze klanten, Mediatastisch, heeft als een van de voorbeelden gediend voor een artikel in het Limburgs Dagblad en Dagblad De Limburg. Klik hier voor het artikel.


Toegevoegd op: 05-04:2013 12:44

Sassen Advies Groep in de krant

De coöperatie profileert zich meer en meer als het antwoord op de individualisering van de laatste decennia. Ze is een van de oudste ondernemingsvormen. Samenwerken en zonder verlies van je eigen identiteit en zakelijkheid, lees meer.


Toegevoegd op: 05-04:2013 12:41

NIeuwe Website

Welkom op de nieuwe website. Via onze website gaan we jullie op de hoogte houden van leuke en handige weetjes.


Toegevoegd op: 13-03:2013 10:22